HOTARÂREA privind aprobarea costului mediu lunar si cuantumul contributiei lunare de întretinere, pe grade de dependenta a persoanelor varstnice ingrijite la Caminul pentru persoane vârstnice Jimbolia

ROMÂNIA – JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI JIMBOLIA

HOTĂRÂREA
privind aprobarea costului mediu lunar si cuantumul contributiei lunare de întretinere, pe grade de dependenta a persoanelor varstnice ingrijite la Caminul pentru persoane vârstnice Jimbolia

Consiliul local al oraşului Jimbolia;
Vazand raportul nr. 364 din 20 ianuarie 2021 al Serviciului Buget, Contabilitate, Resurse Umane prin care se propune aprobarea costului mediu lunar si cuantumul contributiei lunare de intretinere, pe grade de dependenta, a persoanele varstnice ingrijite la Caminul pentru persoane varstnice Jimbolia;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata si actualizata si a HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.
In temeiul prevederilor art 139 alin.(1) din OUG 57/2019 si art. 129 alin.(2) lit. „d", alin. (7) lit. „b", art. 196, alin. (1) lit. „a" din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art. 1. – Se aprobă costul mediu lunar si cuantumul contributiei lunare de întreţinere pentru persoanele varstnice ingrijite la Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia începând cu luna februarie 2021, pe grade de dependenta, dupa cum urmeaza:
 • 2207 lei / luna pentru persoanele varstnice care nu sunt dependente.
 • 2371 lei / luna pentru persoanele varstnice semidependente.
 • 2513 lei / luna pentru persoanele varstnice dependente.
 • Art. 2.– Prezenta hotărâre se comunică:
  • Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ al Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş;
  • Compartimentului administraţie publică locală, integrare europeana si relatii internationale, relatii publice;
  • Serviciului Buget, Contabilitate,Patrimoniu, Resurse Umane
  • Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia.

  Nr. 8 din 28 ianuarie 2021

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
  Christian Avram
  CONTRASEMNEAZĂ,
  SECRETAR GENERAL,
  Mihaela Adriana Stanciu  Descarca fisier original (fisier PDF) *
   

   

  * Aveti nevoie de Adobe Reader sau de Foxit Reader pentru a putea citi acest document.